string(20) "getArticlesByAuthors" Vasileva G. - article list | energy.ihed.ras.ru

Vasileva G. - article list


  • Golubev B.P., Vasileva G., Kalitin P.P.

  • Golubev B.P., Vasileva G., Kalitin P.P., Smirnov S.N., Kharitonov F.Ya.

  • Golubev B.P., Kharitonov F.Ya., Kalitin P.P., Vasileva G., Smirnov S.N.

  • Golubev B.P., Smirnov S.N., Vasileva G., Kharitonov F.Ya., Zhuravlev V.V.